ALGEMENE VOORWAARDEN

Qonference_logo

 

Algemene Voorwaarden per 1 maart 2013

 

De als Qonference geleverde teleconference diensten  vallen onder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Services:               het pakket aan diensten dat Qonference levert om gelijktijdig informatie tussen meerdere personen op meerdere locaties te delen, daaronder niet inbegrepen het gebruik van netwerk infrastructuur;

Dienst:                   de diensten die Qonference levert in het kader van de overeenkomst.

Website(s):           websites welke door Qonference wordne gebruikt om de telefonische vergaderdienst te promoten (voorbeeld: www.telefonisch-vergaderen.com)

Gebruiker:            de klant, als rechts- of privé persoon, en haar personeel of gelieerde ondernemingen of derden, die gebruik (kunnen) maken van de dienst middels de door de gebruiker verstrekte toegangscodes.

Toegangscode:    de pin- master- of participantcode, die nodig is om gebruik te kunnen  maken van  de dienst, en welke per account exclusief en geheim zijn voor derden, zolang de gebruiker deze geheim kan en wenst te houden.

Artikel 2

Onderwerp

2.1 Partijen komen overeen dat Qonference, onder de voorwaarden en tarieven als opgenomen in deze bevestiging en de daarbij behorende bijlagen, de dienst ten behoeve van de gebruiker zal verlenen.

 

Artikel 3

Plichten bij het gebruik van de dienst

3.1 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om bij het opzetten van de verbindingen voor de dienst te controleren of daadwerkelijk de juiste participanten bij de vergadering zijn betrokken.

3.2 De beheerder is verantwoordelijk voor het verstrekken en beheer van de toegangscodes.

 

Artikel 4

Levering

4.1 Qonference spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door Qonference zo spoedig mogelijk verholpen. Qonference kan nimmer verhinderen dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur welke toegang biedt tot de services of het aantal beschikbare spraakkanalen in geval van ongewone drukte.

4.2 Qonference is gerechtigd om af te wijken van de overeengekomen dienstverlening indien daartoe een technische- of financiële noodzaak bestaat. Qonference zal zich inspannen om afwijkingen die van tevoren bekend zijn tijdig bekend te maken bij de gebruiker .

4.3 In geval van overmacht is Qonference gerechtigd de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverlet het recht op betaling van reeds geleverde diensten.

Artikel 5

Gebruik en misbruik van de dienst:

5.1 Gebruiker staat er voor in dat de via de dienst toegankelijke informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.

5.2 Gebruiker staat er voor in dat de via de dienst toegankelijke informatie of toepassingen geen schade kunnen toebrengen aan gegevens, apparatuur en software van Qonference noch van enige andere partij.

5.3 Gebruiker staat er voor in dat zijn/haar partners en/of gebruikers de hiervoor in de artiekelen 1 en 2 verstrekte garanties eveneens zullen naleven.

5.6 Indien Gebruiker misbruik maakt van de codes, intern of extern het bedrijf, door deze zonder toestemming en buiten de bedoeling van deze overeenkomst, door te geven aan derden, dan heeft Qonference het recht om per onmiddellijke ingang de codes te deactiveren of toegang tot de dienst te blokkeren.

Artikel 6

Informatieplicht

6.1 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de gebruiker dient de gebruiker schriftelijk zo spoedig mogelijk aan Qonference door te geven.

Artikel 7

Betaling:

7.1 De door de gebruiker verschuldigde bedragen worden door zijn/haar telefoonaanbieder in rekening gebracht op de gebruikelijke factuur. De gebruiker zal geen extra factuur ontvangen van Qonference, noch zal de Gebruiker bij Qonference kunnen reclameren over disputen die gelden tussen de Gebruiker en zijn/haar telefoonaanbieder.

 

Artikel 8

Privacy van vertrouwelijke gegevens

8.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.

8.2 Gebruiker dient alle hem/haar ter beschikking gestelde toegangscodes vertrouwelijk te behandelen en te voorkomen dat deze door derden misbruikt kunnen worden. De kosten of schade die gemaakt worden door misbruik van de toegangscodes zijn voor rekening van de gebruiker(zie ook art. 5.6).

8.3 In het geval dat Qonference door een daarvoor bevoegde overheidsinstelling verplicht wordt om inzage te verschaffen in gegevens welke betrekking hebben op de dienst en/of gebruiker, dan zal Qonference daartoe overgaan, waarbij Qonference niet verplicht is dit te melden aan de gebruiker.

8.4 Qonference zal geen gespreksgegevens bewaren voor de gebruiker, tenzij daarvoor een schriftelijke afspraak is gemaakt.

Artikel 9

Tarieven

9.1 Alle tarieven die de gebruiker verschuldigd is worden altijd vermeld inclusief BTW (21% op 1 maart 2013). Op de website(s) van Qonference staan altijd de laatst geldende tarieven vermeld.

9.2 Prijswijzigingen worden minimaal 7 dagen voor ingaan van een nieuwe maand gepubliceerd op de website(s) van Qonference.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

10.1 Qonference is bij de uitvoering van deze overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder inbegrepen gevolgschade, die de gebruiker lijdt door tekortkomingen van Qonference.

10.2 De gebruiker zal Qonference vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

10.3 De gebruiker is tevens beheerder van de verstrekte toegangscodes en zal Qonference vrijwaren van eventueel misbruik en schade voortkomend uit zijn/haar toegangscodes.

10.4 In het geval dat er een geschil bestaat over geïncasseerde bedragen door de provider van de gebruiker(vast of mobiel), dan zal de gebruiker zich wenden tot de provider en niet tot Qonference om het geschil opgelost te krijgen. Qonference accepteert geen aansprakelijk- of verantwoordelijkheid voor geschillen en facturatie tussen de beller en zijn/haar provider.

10.5 Ieder der Partijen kan de andere Partij slechts aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst, nadat de andere partij daarvoor schriftelijk in gebreke is gesteld en nalatig blijft alsnog binnen acht dagen na de schriftelijk ingebrekestelling aan die verplichting te voldoen.

 

10.6 Qonference zal niet aansprakelijk zijn voor geleden schade wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Qonference van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, indien deze niet-nakoming of gebrekkige nakoming het gevolg is van omstandigheden, die redelijkerwijs voor Qonference niet voorzienbaar waren en die buiten de invloedssfeer van Qonference zijn ingetreden. Tot deze omstandigheden behoren in ieder geval de volgende omstandigheden, indien deze de verplichtingen voor de duur van de overmachtsituatie voor Qonference onmogelijk maken: brand, windhoos, overstromingen, overheidsreguleringen, politieke omwentelingen, oorlog of de dreiging daarvan en stakingen, dan wel het uitvallen van de netwerkbeheerder verbindingen in Nederland.

 

10.7 Elk der Partijen zal zodra één van bovengenoemde omstandigheden zich voordoet, of zich dreigt voor te doen, de andere partij op de kortst mogelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 11

Geheimhouding & misbruik

11.1 Gebruiker zal alle informatie die haar door Qonference op welke wijze ook en welke vorm ook ter beschikking wordt gesteld, of waartoe zij toegang heeft bij de uitwerking van de Overeenkomst, geheim houden.

 

11.2 Gebruiker zal toegangscodes en informatie niet aan derden (waaronder ook groepsmaatschappijen van Gebruiker) ter beschikking stellen, openbaar (laten) maken of op enig andere wijze aan derden bekend laten worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Qonference.

 

Artikel 12

Slotbepaling

12.1. Qonference is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren.

 

12.2 Als Qonference gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking.

 

12.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

12.4 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter in Amsterdam.